Over

EL SHADDAI MINISTRIES

El Shaddai Ministries is opgericht in gehoorzaamheid aan de stem van God de
Vader. Alles wat hierin genoemd wordt maakt onderdeel uit van El Shaddai Ministries.

 

Roeping oprichtster
Sarah, oprichtster van El Shaddai Ministries, is een door de Heer
geroepen profeet met een Apostolische zalving. In de gemeente is Sarah tijdens
gebed en openbaring door de Heer geroepen, vrijgezet, ingezegend en gezalfd als
profeet.

 

Persoonlijke training
Sarah is begonnen als soldaat in het leger van God. De Vader Zelf heeft haar
getraind om Zijn opdrachten uit te voeren, te strijden en geestelijk oorlog te voeren.
Zij is doorgegroeid tot Generaal en uiteindelijk bevestigd als Maarschalk. Zij is in
Gods Hand als een hamer. “Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen…”,
(Jeremia 51:20).

 

Profeteren
Zij heeft al menigeen door profetische openbaring sturing, correctie en/of richting
gegeven. Wat zij profeteert en waar zij voor bidt komt meestal tot vervulling.
Zij heeft een wereldwijde bediening om landen vrij te zetten. “Want in vreugde zult gij uittrekken en in
vrede uitgeleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in
gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen” (Jesaja 55:12).
Tijdens seminars zal Sarah onder de leiding van de Heilige Geest, de Wil van de
Vader over mensen en hun situaties profeteren.

 

Geestelijke familie
Sarah behoort tot de geestelijke familie van Emerson en Ana Ferrell
(www.voiceofthelightministries.com). In geestelijk oorlogsvoering en het profetisch
vrijzetten van gebieden, heeft zij deelgenomen aan enkele missies van deze
bediening in binnen- en buitenland.

 

Opdracht
Door profeet Isabel Allum, is Sarah in 2008 wederom bevestigd met een
Apostolisch Profetisch mandaat en het hoorbaar verstaan van de stem van God.
In 2015 heeft God de Vader, Sarah geroepen om soldaten tot Generaals op te leiden en te trainen voor het leger van God.
In 2017 heeft profeet Isaac Liu uit monde van de Vader gesproken en bevestigd dat Sarah een moeder van generaals is en dat zij
per direct, door het geven van seminars, soldaten tot generaals moest opleiden.

 

Onderscheid
Eén van de andere gaven die Sarah van de Heilige Geest heeft gekregen is de geest van onderscheiding om onder andere
wat in de duisternis gebeurt te ontmaskeren. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis,
maar ontmasker ze veeleer, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden, (Efeziërs 5:11-12).

 

Jezus Christus (Waarheid)
Haar grote liefde voor de Waarheid (Jezus Christus) en Gods gerechtigheid beweegt haar zich vóór het
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid in te zetten en te strijden tegen alle onrecht.
Sarah houdt van de Waarheid in de persoon van Jezus Christus. Het brengen van de waarheid is voor haar dan ook van cruciaal belang.
“Jezus zeide tot hem, Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij”, Johannes 14:6.

 

Heiligheid en Heiliging
Sarah streeft naar Heilig leven, vanuit de opdracht: “Weest Heilig, want Ik ben Heilig”, (1Petrus 1:13-16).

 

Dimensies en levels
Sarah beweegt in verschillende dimensies van het Koninkrijk van God, waaronder het zien en wandelen in de hemel.
In de hemel heeft ze Goddelijke ontmoetingen en wordt ze geïnspireerd om onder andere profetische sieraden te maken.
Gods glorie wordt hiermee vanuit de hemel zichtbaar op de aarde. Zo gaf God onder andere de blauwdruk
van de ‘Ark van Noach’ aan Noach, het ontwerp van het Priesterlijk gewaad aan Mozes en het ontwerp voor de
Tempelbouw aan David. God geeft nog steeds ontwerpen en blauwdrukken vanuit de hemel.
Uw Koninkrijk kome, Uw Wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde, (Mattheüs 6:10).

 

 

Gods Belofte en Woord
De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede, (Numeri 6:24-26)  

 

God de Vader heeft de zegen van Abraham gegeven aan Sarah en El Shaddai Ministries.

“Wie u zegent zal Ik zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken”, (Genesis 12:3.)

 

Alle eer en Glorie is voor de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest van God.